Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

Anna Pałecka-Błaszczyk24 marca 2020Komentarze (0)

Drogi Czytelniku,

kilka dni temu pisałam o możliwości skorzystania z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście możliwości zachowania prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. https://dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl/tekst-jednolity-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

Dostałam wtedy pytanie, co w sytuacji gdy wniosek o odroczenie składek został złożony po upływie ustawowego terminu ich płatności.

Dzisiaj otrzymałam w tej sprawie odpowiedź z PFRON, która jest dla pracodawców pozytywna, pod warunkiem, że przyczyną uzasadniającą złożenie wniosku były konsekwencje koronawirusa, a nie inne przyczyny.

Dzień dobry

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ), zwanej dalej: „ustawą o rehabilitacji”, miesięczne dofinansowanie nie przysługuje,  jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Jednocześnie, zgodnie z art. 26a ust. 1a² tej ustawy, kwota miesięcznych należnych składek, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc. Z kolei, koszty płacy wg art. 2 ust. 4a ustawy o rehabilitacji oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto, w świetle  art. 29 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, ze zm.) –  ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.  Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

Zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności. Dlatego też Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy odroczenia terminu płatności należności podatkowych i ZUS-owskich, związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia składek/podatku został dotrzymany.

Analogicznie traktowana będzie – udzielona w związku z panowaniem koronowirusa  – ulga w postaci rozłożenia na raty należności (podatek, składki).

Uwagi wymaga fakt, iż w sytuacjach odroczeń terminów płatności lub układów ratalnych, które zostały przyznane z uwagi na inne czynniki – niż ograniczenia związane z koronawirusem – dla celów ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń – wniosek do odpowiedniego organu o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania, należy złożyć przed upływem standardowego terminu, wynikającego z przepisów. 

Specustawa gospodarcza przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju może wprowadzić dodatkowe rozwiązania systemowe – wobec czego do czasu jej przyjęcia przez organ ustawodawczy Fundusz prosi o cierpliwość i śledzenie witryny PFRON (http://www.pfron.org.pl/), na której będą publikowane istotne informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Odsyłam do najnowszych komunikatów PFRON, dotyczących:

Nowy tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można znaleźć tutaj.

W czym mogę Ci pomóc?

Anna Pałecka-Błaszczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: