Drogi Czytelniku,

Wydawać by się mogło, że ustawodawca i organy stosujące prawo dostarczają Pracodawcom wystarczająco dużo emocji.  Jednak rzeczywistość zawsze potrafi nas zaskoczyć.

Mówię tu o:

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2018 r. pod pozycją 1241

uzasadnienie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

W wyroku tym, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

 • 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok dotyczył zbadania zgodności § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”, z art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że:

Sentencja wyroku nie odnosi się do całego § 32 ust. 2 rozporządzenia z 2003 r., lecz wyłącznie do jego punktu 2 zawierającego symbol „02-P”. To znaczy, że – z wyłączeniem symbolu „02-P” – moc prawną zachowuje nadal przewidziany w rozporządzeniu z 2003 r. system symboli określających przyczyny niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r. tylko ze względu na naruszenie zasady wyłączności ustawowej ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Naruszenie polega na tym, że obowiązek umieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P” powinien być przewidziany w ustawie, a nie wyłącznie w rozporządzeniu.

Podstawą stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów nie był natomiast zarzut nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności skarżącego. W szczególności Trybunał nie stwierdził, że posługiwanie się symbolem „02-P” ma charakter stygmatyzujący. W zakresie zarzutu nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności postępowanie zostało umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, co do zasady, działają na przyszłość. Dlatego też niniejszy wyrok, powodujący uchylenie § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r., oznacza zakaz zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P”. Niniejszy wyrok nie ma natomiast bezpośredniego znaczenia dla już wydanych orzeczeń zawierających taki symbol. Orzeczenia te pozostają w mocy i można się nimi nadal posługiwać w obrocie prawnym.

Stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów powinno skutkować zmianą stanu prawnego. Z niniejszego wyroku wynika, że konstytucyjnie wymagana jest zmiana polegająca na uregulowaniu w ustawie, a nie w rozporządzeniu, obowiązku zamieszczania treści dotyczących danych wrażliwych o stanie zdrowia osób niepełnosprawnych.

W praktyce, od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli od 27 czerwca 2018 r., osoba niepełnosprawna nie otrzyma orzeczenia zawierającego symbol niepełnosprawności 02-P.

Skutki praktyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

Zaraz po publikacji wyroku pojawiły się telefony:

Co my mamy robić?

 • Zaraz utracimy wskaźnik niezbędny do udzielania ulg we wpłatach na PFRON
 • Dlaczego mamy tracić podwyższone dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników?
 • Czy jak pracownik przedkłada orzeczenie bez żadnego symbolu (co w praktyce jest jednoznaczne z przyczyną niepełnosprawności 02-P) to traktujemy go jak pracownika ze szczególnym schorzeniem?
 • Czy zaświadczenie wydane przez powiatowy zespół będzie dokumentowało istnienie choroby psychicznej?

Co można powiedzieć?

Sprawdźmy:

Strona Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • projektów zmiany ustawy  – BRAK

projekty ustaw BON

 • aktualności – INFORMACJI na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego BRAK (informacje na temat mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin)

aktualności BON

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Niestety, to projekt z 2017 r.

Strona Rządowego Centrum Legislacji

projekty RCL wykonujące wyroki TK

BRAK

Ani na stronie Sejmu, ani na stronie Senatu, nie znajdziemy żadnego projektu. AKTUALIZACJA

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r.

Drogi Czytelniku,

Nie, nie zapomniałam o Tobie. Niestety w ostatnim czasie byłam wyłączona z możliwości działania. Pogoda upalna, a ja musiałam unikać słońca.

W związku z powyższym, dzisiaj informuję Cię, że:

6 czerwca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2018 r., pod pozycją 1076 i możesz ją przeczytać tutaj:

ustawa z dnia z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji

Przypomnę, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (bo taki ma pełny tytuł):

 • co do zasady ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem z dniem 6 czerwca 2018 r.,
 • z wyjątkiem:
  1) art. 5 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Art. 5 – dotyczy zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń oraz coroczna waloryzacja tych kwot)

Art. 7 – dotyczy zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

 • 2) art. 1 pkt 8 lit. a oraz pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.

Art. 1 pkt 8 lit a – dotyczy zmian art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji, który wprowadza nowe kategorie podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON (nowe kategorie zostały wytłuszczone):

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów dziecięcych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.

Art. 1 pkt 9 i 10 dotyczą nowych zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz zmieniają wysokość kary za naruszenia przepisów dotyczących ulg.

Zmiany dotyczące ulg we wpłatach na PFRON wchodzą w życie dnia 1 października 2018 r.

Już niedługo, chcę przygotować dla Ciebie, Drogi Czytelniku wzór informacji o:

1) zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat
2) możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
3) możliwości odwołania oświadczenia.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poprzednie wpisy na ten temat:

 

 

Nowelizacji ustawy o rehabilitacji Drogi Czytelniku,

w zeszłym tygodniu regularnie odwiedzałam stronę Prezydenta RP, aby dowiedzieć się czy nowelizacji ustawy o rehabilitacji została podpisana. A dzisiaj dowiedziałam się o tym fakcie od jednego z Klientów.

A zatem informacja potwierdzona:

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji

informacja o podpisaniu nowelizacji ustawy o rehabilitacji przez Prezydenta RP

Czekamy teraz na publikację w Dzienniku Ustaw – według stanu na 28 maja 2018 r. – g.18.21- publikacji brak.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poprzednie wpisy na ten temat:

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Na chwilę przycichły informacje o pracach nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji. Długi weekend minął niepostrzeżenie i niespodzianka:

 • 10 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 10 maja 2018 r.

 • 16 maja ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek.

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 10 maja 2018 r. – prace w Senacie

Czekamy teraz na podpis Prezydenta i publikację.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 23 ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

 1. art. 5 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
 2. art. 1 pkt 8 lit. a oraz pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r. (ulgi we wpłatach na PFRON).

A zatem, to już niedługo…

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Poprzednie wpisy na ten temat

Drogi Czytelniku,

W naszej Kancelarii, oprócz pracodawców osób niepełnosprawnych, pojawiają się także niepełnosprawni pracownicy, zwłaszcza Ci, których uzdrowiono, oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy.

Ustawodawca dość często w ostatnich latach zajmował się sprawą refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, co niestety nie wyszło im do końca na dobre.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

… była od początku (1 stycznia 2008 r.) uwarunkowana terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne w całości. Jednak zdarzały się sytuacje, w których osoby niepełnosprawne nie spełniały tej przesłanki. I dochodziło do konieczności zwrotu refundacji wraz z odsetkami w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania do dnia zwrotu.

W związku z tym, zmieniono warunki uzyskiwania refundacji, i od 1 października 2015 r. uzyskanie tej pomocy było możliwe. Ale pod warunkiem opłacenia składek w całości, zrezygnowano z wymogu zachowania terminu ustawowego.

Jednak od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono nowy warunek w postaci opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Był to przepis, którego brzmienie wprowadziło wiele osób w błąd, gdyż często przedsiębiorcy tego samego opłacali składki i składali wniosek o refundację. A w świetle obowiązujących przepisów przez to tracili prawo do wsparcia. W związku z tym, ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że warunkiem uzyskania refundacji będzie opłacenie refundowanych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Dodatkowo, ten korzystniejszy warunek opłacania składek będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r. Dzięki temu wielu niepełnosprawnych przedsiębiorców odetchnie teraz z ulgą.

Warto przy tym wspomnieć o ciekawym orzecznictwie

… dotyczącym tej kwestii. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1425/15, Naczelny Sąd Administracyjny skonstatował, że:

Uchybienie terminowi opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nieprzekraczające 14 dni nie powoduje utraty prawa do refundacji składek.

W wyroku z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2203/15, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że:

Nie jest do zaakceptowania wykładnia dopuszczająca sytuację w której osoby niepełnosprawne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku minimalnego nawet uchybienia terminowi do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne są pozbawiane refundacji składek podczas gdy pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie tracą uprawnienia do otrzymania dofinansowania, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Tę, prokonstytucyjną, wykładnię przepisów prawa materialnego, zrównującą sytuację niepełnosprawnego przedsiębiorcy i pracodawcy osób niepełnosprawnych zaakceptował także NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2765/15.

A zatem, drogi Czytelniku, gdybyś miał jakieś problemy w powyższym zakresie, może się okazać, że będziemy mogli Ci pomóc.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk