Drogi Czytelniku,

Znowu potraktowali mnie jak wyłudzacza. Poczułem się, jakbym żerował na niepełnosprawnych pracownikach. Dlaczego wydatki zostały zakwestionowane.

Niestety, zaistnienie takich sytuacji jest ściśle związane z organem kontrolującym/wydającym zaświadczenie o pomocy de minimis albo składem orzekającym. Taki sam wydatek dokonany przez różnych pracodawców bywa w sposób diametralnie różny kwalifikowany – w zależności od podmiotu oceniającego.

Nader często się zdarza, że sądy administracyjne ferując wyroki niekorzystne dla pracodawców w zakresie wpłat na PFRON dotyczących gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji, a w szczególności kwestionujące wydatki z ZFRON, odwołują się do – tak naprawdę na dzień dzisiejszy – mitycznych „szerokich przywilejów dla prowadzących zakłady pracy chronionej”.

Pora definitywnie pożegnać się z takim przekonaniem, gdyż nie ma ono żadnej racji bytu w świetle obowiązujących przepisów.

Szczególne uprawnienie dla ZPCH-u pozostało w zasadzie jedno dla wszystkich pracodawców, jest to obowiązek przekazywania części – 60% zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i zasiłków pracowników – na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zważywszy na realną wysokość wynagrodzeń, nie są to kwoty imponujące.

Pracodawca, który oprócz posiadania statusu zatrudnia co najmniej 30% osób ze szczególnymi schorzeniami (osoby niewidome znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, upośledzenie umysłowe znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, chorzy psychicznie znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności) korzysta także w pewnym zakresie ze „zwolnienia” z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Jednak po zmianie przepisów od 1 stycznia 2011 r. niewielu pracodawców zachowało to uprawnienie.

Ponadto, pracodawca teoretycznie może pokusić się o wystąpienie o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnoprawnych (administracyjnych, transportowych lub budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu) oraz dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Niestety umowy są tak skonstruowane, że większość pracodawców nie jest w stanie dotrzymać wyśrubowanych warunków umownych i są wzywani do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych liczonym od dnia jej wypłaty do dnia zwrotu. Jest to dosyć ryzykowna gra i należy życzyć powodzenia tym, którzy się na nią decydują. Można wygrać sprawę w sądzie albo i przed Funduszem, jak udało się reprezentowanej przez nas Klientce.

Natomiast pozostałe przewidziane w ustawie o rehabilitacji formy wsparcia są przewidywane dla wszystkich pracodawców, także tych z otwartego rynku pracy. Dofinansowanie do wynagrodzeń jest tej samej wysokości dla zpch i otwartego rynku, o czym pisałam w tym wpisie:

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

Obecnie ZPCH-om zostały głównie dodatkowe obowiązki i wzmożone kontrole. W obowiązujących przepisach nie znajdziemy szeregu przywilejów finansowych, przez które w sposób tak surowy i restrykcyjny należałoby oceniać ich działalność. Nie ma im czego zazdrościć, Eldorado skończyło się już kilka dobrych lat temu.

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wskaźnik z art. 22 ustawy o rehabilitacji

Anna Pałecka-Błaszczyk03 kwietnia 2018Komentarze (0)

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychDrogi Czytelniku,

Wpis ten zapoczątkuje cały cykl dotyczący obliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami na podstawie poszczególnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Dla niewtajemniczonych, każdy z przepisów ustawy o rehabilitacji, w którym jest mowa o szczególnych schorzeniach – czyli art. 21, art. 22, art. 26a, art. 28, ma swój własny katalog tychże schorzeń, jak i odmienny sposób ich dokumentowania, co prowadzi czasem niestety do błędów. Ponieważ prawie każdy błąd związany z naruszeniem przepisów ustawy o rehabilitacji wiąże się z sankcją finansową, warto z tymi regulacjami dobrze się zapoznać.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przepis art. 22 ustawy o rehabilitacji dotyczy ulg we wpłatach na PFRON i wskazuje na pracodawcę uprawnionego do udzielania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz.

Jest nim pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

A zatem, bierzemy pod uwagę osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na schorzenie oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z takim orzeczeniem, w którym wskazano jako przyczynę niepełnoprawności chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe i epilepsję. Dodatkowo uwzględniamy osoby niewidome (z uszkodzeniem narządu wzroku potwierdzonym orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim). Ten szczególny sposób dokumentowania za pomocą orzeczenia obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Należy przy tym pamiętać, że do stanu zatrudnienia bierzemy pracowników ale tylko tych zatrudnionych na podstawie standardowej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. nie uwzględniamy osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie powołania. Zakład pracy chronionej nie może uwzględniać osób wykonujących pracę nakładczą.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji, od 1 lipca 2018 r. ma wprowadzić zasadę, iż do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników będą stosowane wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Dzień dobry Drogi Czytelniku,

Dłuższy wyjazd, Święta, spiętrzenie prac i minął miesiąc od ostatniego wpisu.

Warto, żebyś wiedział, że dnia 12 marca 2018 r.  zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/511/1

Mamy zatem aktualny tekst ustawy, ale pamiętajmy, że niedługo wejdzie w życie kolejna nowelizacja. Na razie, wciąż przesuwany jest termin, w jakim ma się nią zająć Komisja Polityki Społecznej.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Drogi Czytelniku,

Na jakim etapie jest najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Kiedy wejdą w życie nowe zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Odpowiedź na te pytania jest krótka, znienacka i już niedługo.

Doprecyzowując tę kwestię, wedle obecnej wersji projektu, ustawa ma wejść w życie w zasadzie bez żadnego vacatio legis, bo z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wyjątek stanowić mają właśnie w szczególności zmiany art. 1 pkt 9 i 10, czyli zmiany dotyczące wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Więcej o nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej przeczytasz tutaj >>

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

Anna Pałecka-Błaszczyk23 lutego 2018Komentarze (0)

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

W chwili składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń kolejnego roku, często powstaje pytanie:

Czy nie zostały podwyższone kwoty dofinansowania Zwiększyło się przecież wynagrodzenie minimalne – w 2018 r. do 2100 zł, w związku z czym wzrosły koszty płacy. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r. koszt płacy wynosi 2532,81 zł.

W 2018 roku kwoty dofinansowania do wynagrodzeń nie uległy zmianie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi, zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i otwartego rynku pracy (zrównanie nastąpiło 1 kwietnia 2014 r.):

  • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie jest zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, a zatem maksymalnie wynosi:

  • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem;
  • 1725 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ze szczególnym schorzeniem;
  • 1050 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

Kwota miesięcznego dofinansowania

Pamiętać przy tym należy, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą 75% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

W tym roku zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której wypłacenie nawet minimalnego wynagrodzenia pozwala na uzyskanie pełnej kwoty dofinansowania w każdym przypadku, z wyjątkiem pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i szczególnym schorzeniem (75% x 2532,81 zł = 1899,61 zł).

Można zatem zastanowić się nad tezą czy brak wzrostu dofinansowania nie jest skorelowany z wysokością wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które oscylują na granicy minimalnego wynagrodzenia, ale to już zupełnie odrębne zagadnienie…

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk