Okres przedawnienia możliwości żądania przez PFRON zwrotu dofinansowania skrócony do 5 lat?

Anna Pałecka-Błaszczyk24 stycznia 2020Komentarze (1)

Drogi Czytelniku,

Okres przedawnienia możliwości żądania przez PFRON zwrotu dofinansowania skrócony do 5 lat

Kiedy przyjdą chwile zwątpienia i wydaje Ci się, że już nic się nie może zmienić, że interpretacja niekorzystnych przepisów ugruntowała się na dobre, żeby nie powiedzieć, że zabetonowała i okopała, że głową muru nie przebijesz, a Twoje stawanie na głowie nie przynosi rezultatów, pojawiają się …

 • uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt V SA/Wa 376/19., z powołanym w nim:
 • wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 marca 2019 r. (Wielka Izba) w sprawie C-349/17 Eesti Pagar.

5 letni termin przedawnienia możliwości żądania zwrotu pomocy publicznej

Najważniejsza kwestia z nich wynikająca, to stwierdzenie, że do pomocy publicznej, której zwrotu żąda krajowy organ udzielający pomocy nie ma zastosowania 10-letni okres przedawnienia (wbrew stanowisku Komisji Europejskiej),  a okres przedawnienia wynikający z przepisów krajowych.

Sama, w moim ostatnim wpisie (przeczytasz go tutaj), pisałam o dziesięcioletnim okresie przedawnienia możliwości żądania zwrotu pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, gdyż takie stanowisko było prezentowane przez wszystkie organy.

Z wyroku TSUE wynika w szczególności, że:

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że gdy organ krajowy przyznał pomoc w ramach funduszu strukturalnego, stosując nieprawidłowo rozporządzenie nr 800/2008, terminem przedawnienia mającym zastosowanie do odzyskania bezprawnie przyznanej pomocy jest – jeśli przesłanki stosowania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich są spełnione – termin czterech lat, zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia, lub – w razie ich niespełnienia – termin przewidziany przez właściwe prawo krajowe.

WSA w Warszawie wskazał, że zażądana do zwrotu przez PFRON pomoc publiczna w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, udzielona na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, tzw. GBER), które obowiązywało, z uwzględnieniem okresów przejściowych, do 31 grudnia 2014 r., stanowi niepodatkową należność budżetową, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych w art. 67 ust. 1 wskazuje, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego  i odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.

Tym samym, w zakresie ustalenia terminu przedawnienia przedmiotowych należności, należy odpowiednio zastosować znajdujący się w dziale III Ordynacji podatkowej art. 70 § 1, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W niniejszej sprawie uznać należało, iż odpowiednie stosowanie art. 70 § 1 O.p. polega na przyjęciu, że początkiem biegu 5-letniego okresu przedawnienia jest koniec roku kalendarzowego, w którym strona nabyła prawo do refundacji składki za konkretny miesiąc. Przypomnieć trzeba, że badana sprawa dotyczy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za wybrane miesiące z lat 2009-2012. Termin przedawnienia dochodzenia roszczenia w zakresie refundacji składki za ostatni z wymienionych w zaskarżonej decyzji miesięcy – kwiecień 2012 r. – upłynął 31 grudnia 2017 r. (pięć lat od końca roku kalendarzowego w którym strona nabyła prawo o refundacji składki).

Sąd przyjął, że czynnością, która przerwała bieg przedawnienia jest podjęcie przez organ pierwszej czynności zmierzającej do zwrotu środków, za którą uznał datę wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że powyższa zasada ma zastosowanie także do żądanego do zwrotu przez PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które mogło ulec przedawnieniu za okresy:

 • październik – grudzień 2012 r. – z dniem 31 grudnia 2017 r.,
 • styczeń – grudzień 2013 r. – z dniem 31 grudnia 2018 r.,
 • styczeń – grudzień 2014 r. – z dniem 31 grudnia 2019 r.,

o ile nie doszło do przerwania jego biegu.

A zatem, pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania? Co dalej>>

W czym mogę Ci pomóc?

Anna Pałecka-Błaszczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Mariusz 24 stycznia, 2020 o 23:31

  poczekajmy na rozstrzygnięcia w sprawie Impel. Firma ta podnosi fakt przedawnienia w sprawie o zwrot dofinansowań.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: