O blogu

Dlaczego, Drogi Czytelniku, ten blog jest dla Ciebie?

 • Prawie 20 lat doświadczenia mojego, i ponad 20 lat doświadczenia mojej Wspólniczki
 • Kilka tysięcy prowadzonych spraw, w tym kilkaset przez Kancelarię
 • Kilkadziesiąt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i kilkadziesiąt obecnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych. Kolejne nowelizacje w przygotowaniu
 • Kilkaset przeprowadzonych szkoleń
 • Biuro Kancelarii mieści się w Warszawie, niedaleko siedzib organów
 • Niemalże co miesiąc nowe interpretacje organów stosujących prawo, w tym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Kilkadziesiąt audytów i spotkań rozwiązujących problemy pracodawców w całej Polsce – rocznie
 • Stała obsługa i doraźne zlecenia
 • I nieskromnie, znakomita większość wygranych spraw
 • Znajomość i umiejętność wyegzekwowania uprawnień przysługujących stronie postępowania
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa materialnego

Jeżeli zatem Drogi Czytelniku,

 • jesteś pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne lub mającym zamiar zatrudnić takich pracowników,
 • uzyskujesz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub chcesz zacząć je uzyskiwać,
 • dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania,
 • wprowadzono Ci blokadę ręczną dofinansowania,
 • masz problemy ze zrozumieniem efektu zachęty i nie wiesz jak wprowadzić siatkę wakatów,
 • PFRON bada Twoją sytuację ekonomiczną,
 • jest kontrolowana prawidłowość warunków uzyskiwania dofinansowania,
 • posiadasz status zakładu pracy chronionej, względnie chcesz go uzyskać bądź utracić,
 • jako zpch chcesz korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • masz problemy z PIT-4,
 • wydatkujesz środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (na pomoc indywidualną, indywidualne programy rehabilitacji, z puli ogólnej, w ramach pomocy de minimis),
 • podpisałeś umowę o dodatkowe koszty zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i nakazano Ci podpisanie aneksu,
 • PFRON określił Ci w drodze decyzji wysokość zobowiązania z tytułu wpłat w związku z nieterminowym przekazywaniem środków na rachunek bankowy ZFRON lub w związku z niezgodnym z ustawą wykorzystaniem środków ZFRON,
 • prowadzisz zakład aktywności zawodowej,
 • prowadzisz warsztat terapii zajęciowej,
 • udzielasz ulg we wpłatach na PFRON
 • chcesz poznać uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych,
 • chcesz wyjaśnić sobie inne kwestie związane z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

serdecznie zapraszam do lektury bloga!

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk 

*****