Drogi Czytelniku,

13 września 2018 r., w II czytaniu, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przyjęła bardzo ważną poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaświadczenie powiatowego zespołu będzie potwierdzało istnienie szczególnego schorzenia 02-P

Poprawka dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji (czyli na dzień dzisiejszy do 30 września 2018 r.) bez wskazania przyczyny niepełnosprawności – 02-P druk sejmowy 2823-A, z którą można zapoznać się poniżej.

poprawka – orzeczenia bez symbolu niepełnosprawności 02-P druk 2823A

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, stanowiła choroba psychiczna.

Wzór takiego zaświadczenia określi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej. A rejestry zaświadczeń będą prowadziły zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pracodawca wystawiający ulgi we wpłatach na PFRON (art. 22 ust. 1) lub korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1), któremu przedstawiono zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  – ma korygować stany zatrudnienia za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   

Tym samym, ustawodawca rozwiązał problem wielu pracodawców, do których wpływały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P. Co było skutkiem czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

Drogi Czytelniku,

Utrata kapitałów u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychJest piękna pogoda, początek nowego roku szkolnego, ale tak naprawdę zostały już niecałe 4 miesiące do końca roku kalendarzowego. Dzisiaj, kilka słów o badaniu sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna, a o czym warto pamiętać już dzisiaj – bo teraz jest jeszcze czas na podjęcie kroków zaradczych.

Część B informacji INF-OPP

Mówię tutaj o załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz. 1704 i z 2016 r. poz. 238), który jest składany z każdym wnioskiem o dofinansowanie.

W punkcie 1, na którym się dzisiaj skupimy, musimy odpowiedzieć na pytanie

 • Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitały zarejestrowanego?

Na to pytanie muszą odpowiedzieć MŚP działające co najmniej 3 lata oraz inne (duże) przedsiębiorstwa.

Warunek jest spełniony, jeżeli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

Sposób obliczenia, biorąc pod uwagę dane z bilansu podmiotu:

Czy wartość zakumulowanej straty przewyższa połowę zarejestrowanego kapitału?

 • kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich + wynik finansowy < 0
  i
 • |kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy + wynik finansowy | > ½  kapitału podstawowego

Pracodawco, jeśli nie chcesz mieć kłopotów z dofinansowaniem, nie możesz być w trudnej sytuacji ekonomicznej według powyższych kryteriów. Pamiętaj że:

 1. w sytuacji gdy masz duże obroty – nie operuj minimalnym kapitałem zakładowym w kwocie 5000 zł,
 2. w sytuacji gdy masz duże koszty, a zyski mają przyjść chwilę później (przykładowo, w związku z pozyskaniem większego zlecenia w trakcie roku najpierw mogą zaistnieć wysokie koszty płacy, a dochody po wykonaniu zlecenia) – zapewnij odpowiednio wysoki kapitał zakładowy lub kapitały zapasowe,
 3. gdy zakupisz gotową spółkę, wpisaną do KRS 3 lata temu, w której nie było dotychczas żadnych operacji gospodarczych, będzie ona podlegała badaniu w zakresie utraty kapitałów.

Sprawdzenie podmiotu pod tym kątem jest sprawą bardzo prostą zarówno dla organu, jak i dla podmiotu. Ale beneficjent pomocy może poczynić zgodne z prawem kroki mające na celu wykazanie dobrej sytuacji ekonomicznej, które znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, w tym może pomyśleć o odpowiednim podwyższeniu kapitału zakładowego, czy kapitałów zapasowych, które mogą być zasilone choćby przez dopłaty wspólników. No cóż,  diabeł zawsze tkwi w szczegółach, o czym najlepiej przekonać się nie na własnej skórze.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wyjątkowo miły dzień

Anna Pałecka-Błaszczyk24 sierpnia 2018Komentarze (1)

Drogi Czytelniku,

23 sierpnia 2018 r. był wyjątkowo miłym dniem. Dniem świątecznym, radosnym i niezwykle przyjemnym, zarówno w aspekcie prywatnym, jak i służbowym.

Na gruncie prywatnym – moja córka stała się nastolatką.

Na gruncie służbowym – bo mieliśmy okazję świętować dużą i ważną WYGRANĄ SPRAWĘ. Naprawdę było się z czego cieszyć:

 • z konstruktywnej i pełnej zaangażowania współpracy,
 • z radości z wygranej,
 • z możliwości dalszego rozwoju Firmy, która zleciła nam prowadzenie sprawy…

W takich chwilach, człowiek wie, po co pracuje.

Dziękuję

Anna Pałecka-Błaszczyk

Drogi Czytelniku,

mój niedawny wpis dotyczył wyroku TK z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK/19/17

Najprawdopodobniej wakacyjny nastrój spowodował, że nie odnalazłam wtedy projektu ustawy, wykonującej to orzeczenie. Dzisiaj chciałam zatem przedstawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 2773), który wpłynął do Sejmu dnia 17 lipca 2018 r. i został skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. SK 19/17


Projekt ustawy wykonującej wyrok TK

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowejArtykuł 2 projektu ustawy ma wprowadzić zmianę do art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w którym wprowadzenie do wyliczenia otrzyma brzmienie:

W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące w szczególności:”.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ta zmiana pozwoli na umieszczanie w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, wskutek uregulowania tej materii w ustawie – zauważmy jednak, że dopiero od 1 października 2018 r. (przy takim brzmieniu projektu ustawy).

Pozostanie kwestia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych w okresie od 27 czerwca do 30 września 2018 r. – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P (dlatego warto zastanowić się nad składaniem odwołań od orzeczeń).

Ponadto, trzeba pamiętać, że w myśl art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, przy dokumentowaniu szczególnych schorzeń stosowana jest zasada ich uwzględniania od dnia przedłożenia pracodawcy dokumentu potwierdzającego ich wystąpienie u pracownika.

pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Pracodawca z drugiego końca Polski pyta:

Czy to prawda, że ZFRON-u nie będzie już kontrolował PFRON?

Otóż, proszę sobie wyobrazić, że z formalnego punktu widzenia, PFRON nigdy nie kontrolował ani nie kontroluje ZFRON-u.

PFRON nie dokonuje kontroli ZFRON, a prowadzi postępowanie podatkowe dotyczące wpłat na Fundusz związanych w szczególności z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

***

Wedle art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Protokół kontroli podatkowej jest przekazywany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który po jego analizie, dokonuje wszczęcia postępowania podatkowego za okres, w którym podatnik podpisał protokół albo za okres, w którym doszło do ujawnienia nieprawidłowości. Takie postępowanie toczy się na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej – w zasadzie w siedzibie organu. Pracodawca ma obowiązek przekazywać dokumenty. Uprawnienia organu podatkowego  I instancji przysługują Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  a od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, z którym można zapoznać się pod linkiem:

projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS

W myśl artykułu 4 tejże ustawy – art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji ma otrzymać brzmienie, zgodnie z którym “Ocena prawidłowości realizacji przepisów ust. 1–4a jest wykonywana przez właściwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w rozdziale 2 działu V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i1039).”.

Zmiana ta ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak proces legislacyjny w tym przypadku zapewne jeszcze trochę potrwa.

W konsekwencji ZFRON będzie kontrolowany przez Izby Skarbowe w trybie audytu, i kończyć się będzie wydaniem sprawozdania, opinii lub zalecenia, które będą przekazywane także do PFRON.

I PFRON nadal będzie prowadził postępowania podatkowe, i nadal nie będzie przeprowadzał kontroli ZFRON…

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj również: